Prevodilački standard EN 15038

Prevodilački standard EN 15038Šta je EN 15038?

EN 15038:2006 je evropski standard koji definiše zahteve za prevodilačke usluge. Njegov tačan naziv je EN 15038 Translation servises – Service requirements i usvojen je od strane Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) 13. aprila 2006. godine, a objavljen u maju 2006. godine. Nastao je nakon potrebe i inicijative Asocijacije prevodilačkih kompanija EU, na osnovu standarda Italian UNI 10574 Standard, Austrian Önorm D 1200 i Önorm D 1201 Standards, Dutch Taalmerk Standard i German DIN 2345 Standard. Zemlje članice CEN su nacionalnih tela za standardizaciju iz zemalja kao što su Austrija, Belgija, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija (UNI-EN-15038:2006), Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija (UNE-EN: 15038:2006), Švedska, Švajcarska i Velika Britanija (BS-EN-15038: 2006). Institut za standardizaciju Srbije je 2008., izdao srpsku verziju standarda SRPS EN 15038:2008 Prevodilačke usluge – zahtevi za usluge, koji je osim naziva, u celini na engleskom jeziku!

Koja je svrha standarda EN 15038?

Svrha evropskog standarda EN 15038:2006 je da uspostavi i definiše zahteve za pružanje kvalitetnih usluga od strane pružalaca prevodilačkih usluga (TSP – Translation service provider). Standard specificira zahteve za pružaoce prevodilačkih usluga, u odnosu na ljudske i tehničke resurse, kvalitet i menadžment projektima, daje okvir za zaključivanje ugovora i definiše postupak pružanja usluge.

Kakve su koristi od primene zahteva EN 15038?

Standard uvodi pojam i koncept menadžmenta prevodilačkim projektom i obuhvata osnovne procese prevođenja, uključujući pripremu (administrativna, tehnička i lingvistička), prevod, pregled i proveru, korekturu, reviziju, lekturu, upravljanje kvalitetom, sledljivosti i isporuku ciljnog teksta korisniku, ali i njegovu naknadnu kontrolu, preispitivanje i preduzimanje korektivnih mera. Primena zahteva standarda olakšava opis i definisanje procesa pružanja usluge, zahteva uspostavljanje nekoliko obaveznih procedura i primenu dobre poslovne prakse, koja je uključeni u sve aspekte procesa prevođenja. EN 15038 standard ima za cilj da usaglasi terminologiju koja se koristi u procesu prevođenja, da se definišu osnovni zahtevi za prevodilačku uslugu i stvori okvir za interakciju između korisnika i pružalaca usluga u pogledu njihovih prava i obaveza. Ostale prednosti sertifikacije su: jačanje poverenje klijenata, stalno poboljšanje prevodilačkih usluga, uvođenje reda, sledljivosti i odgovornosti, viši kvalitet usluge i promociju prevodilačke agencije.

Da li je primena zahteva standarda EN 15038 obavezna?

Sa gledišta primene standardi mogu biti: obavezni, delimično obavezni i bez obavezne primene. Standardi za koje nije obavezna primena, obavezni su za proizvođače ili pružaoce usluga ako deklarišu da je njihov proizvod odnosno usluga izvršena u skladu sa tim standardom (primenjivo na EN 15038). Provera i ocena usaglašenosti u skladu sa zahtevima standarda EN 15038 je moguća, a potvrda o usaglašenosti je sertifikat koji izdaje akreditovano sertifikaciono telo. Primenu zahteva standarda u prevodilačkoj agenciji mogu vršiti zaposleni ili zaposleni u saradnji sa konsultantom.

Koji su zahtevi EN 15038?

Obevezne dokumentovane procedure koje predstavljaju zahtev ovog standarda su: selekcija ljudi sa odgovarajućim veštinama i kvalifikacijama za prevodilački projekat, dokumentovan sistem menadžmenta kvalitetom (izjava o ciljevima QMS, praćenje kvaliteta isporučene usluge uključujući i preduzimanje korektivnih mera, postupanje sa materijalima dobijenim od korisnika), menadžment prevodilačkim projektom, prijem i obrada zahteva korisnika i dostavljanje ponude i verifikacija, arhiviranje, sledljivost i ocena zadovoljstva korisnika. Pored pomenutih dokumentovanih procedura, standard zahteva i čuvanje određenih zapisa kojima se dokazuje usaglašenost.

Gde možete saznati više informacija o EN 15038?

Više informacija o standardu, načinu primene njegovih zahteva u Vašoj agenciji, načinu sertifikacije, kao i sva druga pitanja i odgovore možete poslati na elektronsku adresu darko.golubovic@konsultuj.me

 

Povezani članci

This entry was posted in Baza znanja and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>