Eyemaxx Management

Konsultuj.me reference Eyemaxx ManagementKonsultuj.me je u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu realizovala projekat pod nazivom Ekonomska analiza očekivanih troškova i koristi za lokalnu samoupravu i Grad Niš od realizacije projekta izgradnje kargo centra na aerodromu „Konstantin Veliki“ Niš u Nišu. Studija je obuhvatila analizu očekivanih socijalnih i ekonomskih efekata pomenutog ulaganja sa stanovišta lokalne samouprave radi donošenja odluke o opravdanosti otuđenja ili davanja zemljišta u zakup bez naknade, investitoru „Ajmaks menadžment GMBH“ (Eyemaxx Management) odnosno pravnom licu čiji je osnivač u Srbiji. Ekonomska analiza je deo elaborata o opravdanosti u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade.

EYEMAXX Real Estate Group (“EYEMAXX”) je austrijska kompanija koja razvija i gradi komercijalne nekretnine u Centralnoj Evropi, a naročito na tržištima u Austriji i Nemačkoj i susednim tržištima u nastajanju Poljskoj, Slovačkoj, Srbiji i Češkoj. U Srbiji je započela izgradnju dva komercijalna kargo centra na lokacijama u blizini Beograda i na aerodrumu Konstantin Veliki u Nišu.

Povezani članci

This entry was posted in Reference and tagged , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>